reklam

Afyon Defterdarlığından Duyuru !!!

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında vergi, ceza, gecikme zammı, idari para cezası gibi kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkındaki ;

Afyon Defterdarlığından Duyuru !!!
28 Mayıs 2018 - 14:57

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında vergi, ceza, gecikme zammı, idari para cezası gibi kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkındaki 7143 sayılı “VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN” 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu kanuna ilişkin 1 seri nolu tebliğ 26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

 

            Mükelleflerimizin ve ilgililerin 7143 sayılı yapılandırma kanunundan azami derecede yararlanabilmeleri için aşağıdaki hususlara dikkat etmelerinde fayda bulunmaktadır.

 

  1. YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR

 

a) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;

1) 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ,

2) 2018 yılına ilişkin olarak 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ,

3) 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

b) 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, mülga Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları,

c) Yukarıdaki bentler dışında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme alacakları dâhil olmak üzere asli ve fer’i amme alacakları ,

ç) İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

 

  1. MÜRACAAT SÜRELERİ

 

Kanunda müracaat süresi , bu kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonu olarak belirlenmiştir. Buna göre mükelleflerimiz ve ilgililer 31 Temmuz 2018 tarihi mesai bitimine kadar ;

-İl merkezinde Defterdarlık Kocatepe veya Tınaztepe Vergi Dairelerine ,

-İlçelerde Vergi Dairesi veya Malmüdürlüklerimize dilekçe vererek, veya

-http://www.gib.gov.tr/

İnternet sayfası üzerinden başvuruda bulunmak mümkündür.

 

  1. ÖDEME ZAMANI

 

Maliye Bakanlığına bağlı Türkiye’ nin her il veya ilçesindeki Vergi Dairesi Müdürlükleri veya Malmüdürlüklerine peşin veya yapılandırılan tutarın ilk taksitini bu Kanunun yayımı tarihini izleyen dördüncü ayda yani 30 Eylül 2018 tarihine kadar ödenmek şartıyla ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır.

 

Diğer taraftan ;

 

  • Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.
  • Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.
  • Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ,
  • Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların 90’ının tahsilinden vazgeçilir.

 

MÜKELLEFLERİMİZE  VE  İLGİLİLERE SAYGI İLE DUYURULUR. -  Murat TOY -                                             Defterdar V.

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum