Haber Detayı
19 Haziran 2017 - Pazartesi 16:39
 
T.C. ÇAY KAYMAKAMLlGr KÖYLERE HİzMET GÖTÜRME BİRLİGİ İHALE İLANI
Çay Gazi M.Kemal Ortaokulu Öğrenci WC leri onarım işi Birlik İhale Yönetmeliğinin i8. maddesine göre Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
RESMİ İLAN Haberi


T.C. ÇAY KAYMAKAMLlGr KÖYLERE HİzMET GÖTÜRME BİRLİGİ İHALE İLANI

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. I-İhaleyi Yapan Birliğin a)Birliğin adı : çay Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği b) Adresi : çay Kaymakamlığı- Hükümet Konağı zemin kat ÇA Y/AFYONKARAHİsAR c) Telefon ve faks numarası E-Posta : (272) 6326060 - (272) 63 ı3883 e) İlgili personelin adı.soyadı.unvam : Nurettin ARI - Birlik Müdürü 2-İhale konusu yapım işinin allhalenin adı b) Niteliği, türü ve miktar c) Yapılacağı yer : Gazi M.Kemal Ortaokulu Öğrenci WC leri Onarım İşi : Açık ihale, Bir adet Onarım İşi : Gazi M.Kemal Ortaokulu d) İşe başlama tarihi Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılacak işe başlanacaktır e) İşin süresi Yer tesliminden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür. 3- İhalenin a ) Yapılacağı yer çay Kaymakamlığı Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati 21.06.2017- 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler: a) Tebligat için adres beyanı. telefon ve fax numarası ile e-posta adresi b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi; i) Gerçek kişi olması halinde. kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde. ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. b) Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; i) Gerçek kişi olması halinde. noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde. ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamnun bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. ç) Şartnarnede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların yatınldığım gösteren makbuzlar. d) Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri. e) Vekaleten ihaleye katılımı Iıalinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdiki i imza beyannamesi 1) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, g) Birlik İhale Yönetmeliğinin IL inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılı durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. ğ) İhale dokümanının satın almdığına dair belge h) İhale tarihi itibari ile Sosyal güvenlik prim borcu ve Vergi borcu olmadığına dair taahhütname i) Başvuru Mektubu i) Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı fotokopisi 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3. ı. İş deneyim belgeleri: Son on yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya berizer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak i i .06.20 i i tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Yapım İşlerimde iş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer işlere Dair Tebliğ' de yer alan (B) Üst yapı (Bina Grubu) işlerden llL. Gruptaki işler ve her türlü onarım işleri benzer işlere denk sayılacaktır. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Bu işte iş deneyim belgesi olarak diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılacak olan isteklilerden yalnızca İNŞAAT MÜHENDİsİ ve MİMAR olanlar benzer işlere denk sayılacaktır. S.Ekonomik açıdan en avantaj iı teklif sadece fıyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. ihale dokürnanı, idarenin adresinde görülebilir ve TC. Halk Bankası çay Şubesi TR74 000120091880 0005 0000 28 nolu Birlik hesabına 500 TL (Beşyüz) ödeme yapılarak çay Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinden alınabilir. 7.2. Ihaleye teklifverecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar çay Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği odasında bulunan ilgili personele elden teslim edilecektir. Telgraf, faks, ve posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 9. istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecektir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacakı ır. Bu ihalede, işin tamamı için teklifverilecektir. 9.1.Bu ihalede fıyat farkı verilmeyecektir. 9.2.Bu iş için avans verilmeyecektir. 10. İstekliler teki if ettikleri bedel in 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. IL. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ATMıŞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilernez, 13. (23/01/20 ı7-KHK-684/3 md.) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişi ler ile bu kapsamda olduğu Milli istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar. 14. Biri iğirn iz 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götürrne Birliği ihale Yönetmeliğine tabidir. Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmarnakta serbesttir.

Kaynak: Editör: Afyon Kent Haber
 
Etiketler: T.C., ÇAY, KAYMAKAMLlGr, KÖYLERE, HİzMET, GÖTÜRME, BİRLİGİ, İHALE, İLANI, ,
Haber Videosu
Yorumlar
Bizim Gazete
2.Lig Beyaz Grup
Afyon Nöbetçi Eczaneler
Afyonkarahisar Merkez Nöbetçi Eczaneleri
Özlü Sözler
Bu dünya çalışma yeridir. Ücret alınacak yer, ahirettir.


İMAM-I RABBANİ (R.A)
Alıntı Yazarlar
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
43
0
3
7
12
22
2
Sivasspor
42
0
3
6
12
21
3
Trabzonspor
41
0
3
5
12
20
4
Alanyaspor
39
0
4
6
11
21
5
Galatasaray
39
0
4
6
11
21
6
Fenerbahçe
38
0
6
5
11
22
7
Beşiktaş
36
0
8
3
11
22
8
Göztepe
33
0
6
6
9
21
9
Gaziantep FK
27
0
8
6
7
21
10
Denizlispor
24
0
10
6
6
22
11
Çaykur Rizespor
24
0
10
3
7
20
12
Yeni Malatyaspor
24
0
8
6
6
20
13
Gençlerbirliği
21
0
10
6
5
21
14
Konyaspor
20
0
10
8
4
22
15
MKE Ankaragücü
20
0
10
8
4
22
16
Antalyaspor
19
0
10
7
4
21
17
Kasımpaşa
16
0
13
4
4
21
18
Kayserispor
15
0
13
6
3
22
Bir Hadis
Allah Rasûlü; “Din nasihattır, samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.


SADİ
Arşiv
Haber Yazılımı